Aselsan
Teknoloji Yönetimi

ASELSAN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Türk Savunma Sanayinin teknoloji lideri ve bir misyon şirketi olan ASELSAN’da teknoloji yönetimi; ASELSAN strateji yönetimi süreçleri ile eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir.

ASELSAN Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda odaklanılacak teknolojiler ASELSAN Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planı hedeflerine yansıtılmakta, teknoloji analizleri ve öngörü çalışmaları doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından analiz edilen, gelişmekte olan ve çığır açıcı olarak nitelendirilebilecek teknoloji alanlarını ve geleceğin önem kazanacak teknoloji eğilimlerini içeren Teknoloji Eğilimi Analiz Raporları hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar ile teknolojiler birden çok disiplin perspektifiyle incelenerek geleceğin teknolojileriyle ilgili geniş bir bakış açısı vermek amaçlanmakta ve bu teknolojilerin ASELSAN teknolojileri ile ilişkisi incelenip analiz edilmektedir.

Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planı, beşer yıllık dönemde yürütülecek çalışmalar için ürün, bilgi varlığı, süreç, kapasite planlama gibi birçok planlama başlığı ele alınarak bütünsel bir yaklaşım ile hazırlanan, kazanılması hedeflenen teknolojik gelişimleri sağlayan Ar-Ge projeleri ve teknolojik yatırımlar ile kaynak ihtiyaçlarını içeren bir plandır.

ASELSAN Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planında kazanılacak, geliştirilecek veya altyüklenicilere devredilecek teknolojiler ana ve alt teknoloji başlıklarında Savunma Sanayi Başkanlığı Teknoloji Taksonomisine uygun olarak kategorize edilmektedir. Halihazırda 160’ı aşkın sayıda ana teknoloji ve ana teknolojiler altında teknolojik gelişimi planlanan yaklaşık 1000 adet alt teknoloji mevcuttur.

Sektör Başkanlıklarınca yürütülen teknoloji yönetimi faaliyetleri, Özkaynaklı Ar-Ge projeleri ve teknolojik yatırımlar bu plan ışığında yürütülmektedir. ASELSAN her yıl Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planı dahilinde planlanan özkaynaklı Ar-Ge Projelerine cirosunun yaklaşık %7’sini ayırmaktadır.

Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planı’nda yer alan teknolojik gelişim hedefleri, tüm dünyada kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri tanımlamalarına uygun olarak takip edilmektedir. Teknolojik gelişim bir performans göstergesi olarak Teknoloji Hazırlık Seviye ölçümleri ile takip edilmekte ve ölçümler sektör başkanlıklarının ve ASELSAN’ın hedef kartı puanlamasına yansıtılmaktadır.

Teknoloji Yol Haritası ve Yatırım Planında bulunan çok yönlü verilerin yönetimi, raporlaması ve değerlemesi sistematik bir şekilde Kurumsal Kaynak Planlama sistemi ile entegrasyon içerisinde yapılmaktadır.

AR-GE İŞBİRLİKLERİ

Üniversitelerimiz, ana sermayesi üstün nitelikli insan kaynağı olan savunma sanayi kuruluşlarının en önemli paydaşlarındandır. Üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkânları sağlanmasının yanında sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı yapmaktadır. Temel araştırmaların üniversitelerde gerçekleştirilmesi ve devamında bu uygulamaların ASELSAN'da sanayileşmesi için üniversite sanayi iş birliği kapsamında özgün olarak geliştirilmekte olan birçok projemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra açık inovasyonu da destekleyici bir faaliyet olarak üniversitelerin katılımı ile konu bazlı çalıştaylar düzenlenmekte, burada oluşan yeni fikirlerle inovatif projeler hayata geçirilmektedir.

Yeni teknolojilerin kazanılması ve mevcut sistemlerimizin daha ileriye taşınması amacıyla ASELSAN olarak günümüze dek 64 üniversite ile iş birliği sağlanmış bu iş birliği projelerine toplamda 165,3 milyon dolar tutarında kaynak aktarılmıştır.

2020 yılı itibariyle üniversitelerle yürütülmekte olan aktif proje sayısı 128 olup yine sadece 2020 yılında 60 yeni öz kaynaklı Ar-Ge projesi başlatılmıştır. Bu projelerde 100’e yakın KOBİ ve altyüklenici firmanın yanında 20 üniversite ile de iş birliği yapılmıştır.

Yurt dışından tedarik edilen ürünlerin, milli ve yerli olarak yurt içinde geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız 2021 yılında da artarak devam etmiştir.

Bu çalışmalar kapsamında 2021 yılında üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz teknoloji çalıştayları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

2021 Yılı Teknoloji Çalıştayları

Tarih Katılımcılar

6-7 Nisan 2021 ASELSAN Akademi – İTÜ

15-16 Nisan 2021 ASELSAN Akademi – Boğaziçi Üniversitesi

4 Mayıs 2021 ASELSAN – Bursa Teknik Üniversitesi

5 Mayıs 2021 ASELSAN – Uludağ Üniversitesi

3-4 Haziran 2021 ASELSAN Akademi – Hacettepe Üniversitesi

ASELSAN ÖZKAYNAKLI AR-GE PROJELERİ YÖNETİMİ

ASELSAN her yıl önemli büyüklükte maddi ve insan kaynağını, yenilikçi fikirlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan özgün ürün ve sistem tasarımlarını içeren özkaynaklı Ar-Ge Projeleri gerçekleştirmek üzere ayırmaktadır.

2018 yılında oluşturulan yeni bir mekanizma ile ASELSAN, özkaynakları ile gerçekleştireceği Ar-Ge proje önerilerini ön incelemelerden geçirerek başlatmaktadır. Konularında uzman ASELSAN personeli arasından seçilen hakemler ve üst düzey mühendislik yöneticileri arasından oluşturulan “Ar-Ge Değerlendirme Komitesi” ile bu projelerin tüm detayları görüşülerek projeler detaylı olarak değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme kriterleri arasında ilgili projenin teknik, idari, altyapı ve yatırım planlamaları, riskler, insan kaynakları, hedeflenen teknolojiler, sonuçta ortaya çıkacak tasarım, ürün ve sistemlerin yetkinlikleri, o proje kapsamında geliştirilecek her teknoloji için ASELSAN’ın ilerleme hedefleri, üniversiteler ve sanayi ile yapılacak ortak geliştirme planlamaları, bu işbirliklerinin içerikleri ve hedefleri, dünya üzerindeki benzer ürünler ile karşılaştırılması, ileriye yönelik ASELSAN ve ülkemiz için sağlanacak faydalar, ticarileşme hedefleri, fikri ve sınai haklar, olası müşteriler gibi pek çok konu başlığı ve parametre bulunmaktadır.

Projelerin her biri için 6 ayda bir ilerleme durumları gözlemlenerek devam kararı verilmekte, hedeflenen sistem, ürün ve teknolojiler geliştirilinceye kadar Sektör Başkanlıklarındaki Program ve Tasarım ekipleri ile uzman hakemler eşliğinde takip edilmektedir.

Bu kapsamda, 2018 yılında bu mekanizmanın kurulması ile son 4 yıl içinde 400’den fazla proje bu süreçler ile hayata geçirilmiştir. 100 kadar tamamlanan proje ile ASELSAN ürün ailesine yeni ürünler katılmış, geliştirilen geleceğe yönelik konsept gösterim çalışmaları ile çok sayıda yeni sistem için planlamalar yapılmış ve sözleşmeler imzalanmıştır.

FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ

Şirketlerin entelektüel sermayesinin önemli bir parçasını oluşturan Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları, ASELSAN’ın teknolojik gelişme ve yenilik temelli dönüşümünde kritik rol oynamaktadır. Geliştirilen her yeni teknoloji ve inovasyon ASELSAN’a değer katmaktadır.

ASELSAN’ın özgün tasarımlarının kopyalanmalara karşı korunma stratejisinin güçlendirilmesi, patent ve faydalı model başvuru sayılarının artırılması, sınai mülkiyet hakları giderlerinin maliyet optimizasyonunun geliştirilmesi ve buluşların ticarileştirilmesi yönünde çeşitli stratejik amaçları da bulunmaktadır.

Bu kapsamda 31.12.2021 tarihine kadar;

Patent

• Toplam 561 Buluş için yurtdışı başvurular da dahil toplamda 1309 patent başvuru yapılmıştır.

• 192 Patent başvurusu 465 farklı başvuruda tescillenmiştir.

Faydalı Model

• 183 Faydalı model için yurtdışı başvurular da dahil toplamda 257 faydalı model başvurusu gerçekleştirilmiştir.

• 127 Faydalı model 172 farklı başvuruda tescillenmiştir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

ASELSAN dijital dönüşümü kapsamında, gelişen teknoloji ve dünya gündemindeki Endüstri 4.0 konsepti ile ASELSAN’ın geleceğe hazırlanması amaçlanmaktadır.

Endüstri 4.0 kapsamında Dijital İkiz, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Derin Öğrenme gibi ASELSAN’ı geleceğe hazırlayacak projelerle iş yapış şekillerini iyileştirmek, ortaklaştırmak ve otomatize etmek üzere faaliyetler yürütülmektedir.

Dijital deneyim çağında artan rekabet ile birlikte, şirketler için en önemli konular arasında inovasyon, sürdürülebilirlik ve çeviklik yer almaktadır. ASELSAN da pazara ürün sunma sürelerini kısaltmak, kaliteyi arttırarak hataları azaltmak, karar verme süreçlerini hızlandırarak karlılığı yükseltmek için Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) iş yaklaşımını benimsemiştir.

Bu doğrultuda, ASELSAN dijital dönüşümünün önemli bir aşaması olarak nitelendirilen PLM Projesi hayata geçirilmektedir. Bu sayede ASELSAN’da tasarımdan üretime, program yönetiminden entegre lojistik desteğe kadar etkileşimli ve verimli çalışmayı sağlayan eş zamanlı mühendislik yönteminin de altyapı ve sayısal ortamının temelleri atılmaktadır.

#ASELSAN takip edin

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Milli Teknoloji Akademisi - Sektör Kampüste Programı kapsamında ASELSAN çalışanları üniversitelerde dersler verecek.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

Semalarımızdaki bağımsızlığa giden yolda en kritik projelerden olan MMU için Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi ASELSAN TULGAR'ı geliştirdik.

Aselsan Takip Et
Aselsan Aselsan

ASELSAN'ın uzay sistemleri için ürettiği kart teknolojilerini keşfedin ➡️ bit.ly/40S8KLY